PETYCJE - Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dotyczące petycji

Co to jest petycja?

 • Petycja to pismo z postulatem/prośbą skierowane indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie z jej kompetencjami .
 • Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.
 • Petycje to:
  • indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym,
  • postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej zgodnie
   z ich kompetencjami.

Petycje mogą składać m.in.:

 • obywatel lub grupa obywateli,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego (ich organy, związki lub stowarzyszenia),
 • przedsiębiorcy. 

Petycje można składać do:

 • władzy publicznej (np.: Sejmu, Senatu, premiera, ministra, rady gminy, rady powiatu, marszałka województwa),
 • organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania publiczne (np.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ośrodka kultury).

Autor petycji powinien wiedzieć, że:

 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma,
 • petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),
 • petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,
 • przedmiotem petycji mogą być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla niej wartości,
 • petycja niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w terminie 14 dni nie będzie rozpatrzona,
 • złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
 • sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Tryb rozpatrywania petycji:

 • żądanie petycji musi być skierowane do takich adresatów, którzy posiadają kompetencje w tej sprawie,
 • w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji podmiot ją rozpatrujący wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, gdy stwierdzi braki formalne,
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
 • adresat petycji jest zobowiązany do poinformowania jej autora o sposobie rozpatrzenia petycji,
 • nie podejmuje się pracy nad wcześniej rozpatrzoną petycją, jeśli nie zgłasza się nowych faktów lub dowodów.

Obowiązki adresata petycji:

 • adresat petycji, który nie jest władny ją rozpatrzyć musi ją przesłać do właściwego podmiotu w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia,
 • zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji,
 • zawiadamia autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia,
 • corocznie, do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. 

Niezbędne elementy petycji:

 • nazwa podmiotu wnoszącego petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu,
 • wskazanie adresata oraz przedmiotu petycji,
 • złożenie podpisu,
 • dołączenie zgody osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja.

Dane osobowe autorów petycji:

 • Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.
 • Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.
 • Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę,
  • adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

 

Jak złożyć petycję do Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie

 

Petycję można złożyć:

 •  w formie pisemnej, przesyłając korespondencję na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
63-8700 Krotoszyn 

ul. Zdunowska 38a

 • w formie elektronicznej:  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP

 

 

 

Petycje złożone w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie 

 

Tytuł złożonej petycji

 

Podmiot wnoszący petycję

 

Data złożenia petycji

 

Treść petycji

 

Przebieg załatwiania petycji

 

Opinie dotyczące petycji

 

Przewidywany termin zakończenia

 

Sposób załatwienia petycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 04.09.2015
Data publikacji 04.09.2015
Data modyfikacji 11.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Szczepaniak KPP Krotoszyn
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Szczepaniak
do góry